اتریش Tag

در حالیکه برکشلی، رییس دفتر مطالعات انرژی وین مدعی است خریداران نفت ایران جسورتر شده‌ و ایران آرام آرام و بی صدا در حال وارد شدن به بازار جهانی نفت است، سلیمان پور کارشناس انرژی می‌گوید که افزایش صادرات نفت ایران به بالای دو میلیون...