ایران، Tag

سیزده عضو اوپک ۲۵.۷۵میلیون بشکه در روز نفت در ژانویه تولید کردند که برای هفتمین ماه پیاپی افزایش داشت و ۱۶۰هزار بشکه در روز بیشتر از دسامبر ۲۰۲۰ بود. ...