خلیج فارس Tag

عربستان در جهت حفظ موقعیت خود به عنوان یک تولیدکننده هیدروکربن، تقاضای داخلی را پایین آورده و برنامه‌ای بلندمدت برای یافتن راه‌هایی جهت استفاده متفاوت از هیدروکربن‌ها دارد....