غول های نفتی Tag

گروه نفت و گاز فرانسوی توتال حمایت بیش از ۹۰ درصدی سهامداران با برنامه اقلیمی این شرکت برای کاهش تدریجی انتشار کربن را کسب و رای مثبت آنها برای تغییر نام به "توتال انرژیز" را به علامت تغییر رویکردش به سوی انرژی تجدیدپذیر دریافت کرد....

در حالی که به نظر می رسید صنعت نفت و گاز آمریکا به آهستگی به وضعیت عادی برگشته و تولیدش را مطابق با تقاضا افزایش می دهد، آمارهای جدید نشان داد طوفان زمستانی تگزاس به سطح تولید ضربه شدیدتر از حد تصور قبلی وارد کرده...